Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Đảm bảo an toàn sức khỏe trong nhà máy sản xuất

    Giữ an toàn lao động chính là giúp bảo vệ sức khỏe cho người lao động đảm bảo điều kiện, trang thiết bị máy móc an toàn và thuận tiện. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động cho công nhân - Người dùng lao động cần phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, bảo hộ lao động...
Top