1. Định nghĩa  Ung thư âm hộ là một loại ung thư xảy ra bề mặt ngoài của cơ quan…