Tư vấn kỹ thuật

Chuyên gia

1    GS.TS. Nguyễn Trần Hiển
Chủ tịch, Hội Y học dự phòng Việt Nam
Tel: 043.821.3241; Fax: 043.821.0853
Email: ngtrhien@yahoo.com

2    GS.TS. Đặng Đức Anh

Phó Chủ tịch, Hội Y học dự phòng Việt Nam
Tel: 043.9712.989
Email: ducanh@nihe.org.vn

3    ThS. Trần Thị Mai Hưng
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Tel: 043.9727.065
Email:hung.tranmai@gmail.com

4    TS. Thẩm Chí Dũng
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Tel: 043.9727.065
Email: thamchidung@yahoo.com

5    TS. Vũ Đình Thiểm
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Tel: 0913.304.649
Email: vdthiem@nihe.org.vn

6    ThS. Nguyễn Thị Thường
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Tel: 043.971.5678
Email: kitthuong24@yahoo.com

7    TS. Vũ Bá Quyết

Phó Giám đốc, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương
Tel: 0913.563.939
Email: quyetvb2000@yahoo.com

8    PGS.TS. Trần Văn Thuấn

Phó Giám đốc, Bệnh viện K Trung ương
Tel: 0913.541.632
Email: thuan70@yahoo.com

9    TS. Lưu Thị Hồng
Phó Vụ Trưởng, Vụ Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ & Trẻ em, Bộ Y tế
Tel: 0912079797
Email: luuhong1960@yahoo.com

10    PGS.TS. Trần Ngọc Hữu

Viện Trưởng, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh
Tel: 0913700496
Email: tnhuu@pasteur-hcm.org.vn

11    TS. Phạm Văn Hùng

Phó Viện trưởng, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
Tel: 098.979.0026
Email: hungnicvb@yahoo.com

12    TS. Cao Hữu Nghĩa

Trưởng Khoa Xét nghiệm Sinh học Lâm sàng,
Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0908518779
Email: drcaonghia@gmail.com

13    PGS.TS. Trần Thị Lợi
Nguyên Trưởng Khoa Phụ sản, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0913.678.064
Email: tranthiloi@hotmail.com

14    ThS. Lê Thị Kiều Dung

Giảng viên, Khoa Phụ sản, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0913.835.777
Email: drkieudung@yahoo.com

15    TS. Trần Đặng Ngọc Linh

Giảng viên, Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0913.983.918
Email: tranlinhub04@yahoo.com

16    TS. Phạm Việt Thanh

Giám đốc, Bệnh Viện Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0913.751.743
Email: drvietthanh53@gmail.com

17    ThS.BS. Lê Quang Thanh

Phó Giám đốc, Bệnh viện Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0913726745
Email: quangthanhbvtd@yahoo.com

18    BS. Nguyễn Văn Trường

Giám đốc, Bệnh viện Hùng Vương
Tel: 0918.484.794
Email: truong-bvhv@hcm.vnn.vn

19    ThS.BS. Huỳnh Xuân Nghiêm

Trưởng Khoa Bệnh học, Bệnh viện Hùng Vương
Tel: 0908.135.572
Email: nghiemsk@yahoo.com.vn

20    PGS.TS. Vũ Thị Nhung

Nguyên Giám đốc, Bệnh viện Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0903.383.005
email:

21    TS. Hoàng Văn Minh

Giảng viên, Khoa Da Liễu, Đại học Y Hà Nội
Tel: 0909.757.654
Email: hoangminhdr@gmail.com

22    PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh
Hiệu trưởng, Đại học Y Hà Nội
Tel: 0903.415.496
Email:

23    PGS.TS. Võ Minh Tuấn
Giảng viên Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP.HCM
Tel: 0909-727-199
Email: drvo_obgyn@yahoo.com.vn

24    PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Linh

Phó Viện trưởng, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
Tel: 0913.06.5558
Email: honglinhcencobi@yahoo.com